PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 maja 2019

 

 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU

W WAWRZEŃCZYCACH

 

Podstawa prawna:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej atr.72.
 2. Konwencja o Prawach Dziecka art.3, art.19, art.33.
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( U. 2017 poz. 59).
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( U. 2017 poz. 60).
 5. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( U. 2008 nr 234 poz. 1570 z późn. zm).
 6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).
 7. Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).
 8. List Rzecznika Praw Dziecka z dnia 23.06.2010 r. ZEW/500/28-1/2010/MP.
 9. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z póżn. zm.).
 10. Statut Przedszkola w Wawrzeńczycach.

 

Cel główny:

Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci w Przedszkolu                            w Wawrzeńczycach, znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej placówki.

W sytuacjach trudnych oraz zagrażających życiu, bezpieczeństwu i zdrowiu dziecka nauczyciele i pozostały personel przedszkola są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.

Rodzice/opiekunowie zobowiązani są znać i przestrzegać postanowień niniejszego dokumentu, co poświadczają własnym podpisem.

Sposób prezentacji procedur:

 1. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń.
 2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur i zobowiązanie do ich respektowania.
 3. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

Dokonywanie zmian w procedurach

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa
i zdrowia dzieci w przedszkolu może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również Rada Rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

W przypadku zaistnienia sytuacji szczególnych, które nie zostały uregulowane w treści procedury, nauczyciel, dyrektor lub inna osoba z personelu przedszkola podejmują wszelkie niezbędne działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oraz zabezpieczenie odpowiedniego funkcjonowania placówki.

Osoby podlegające procedurze:

Dyrektor - zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza budynkiem przedszkola; kontroluje przedszkole pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków; odpowiada za stan bezpieczeństwa budynku: czuwa nad systematycznością przeglądów technicznych budynku i sprzętu odpowiada za organizację i jakość pracy pracowników; opracowuje procedury i instrukcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom.

Nauczyciele – są zobowiązani do nadzoru nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu oraz do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem; zapewniają opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze bezpieczeństwa; upowszechniają wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtują właściwe postawy wobec zdrowia, zagrożeń              i sytuacji nadzwyczajnych; są zobowiązani do eliminowania zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo dzieci, przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego. Natychmiastowego reagowania w przypadku zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa dzieci.

Inni pracownicy przedszkola – są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz z funkcją opiekuńczą i wychowawczą przedszkola; pomagają nauczycielom w codziennej pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej; są zobowiązani do natychmiastowego reagowania i eliminowania zagrożeń mogących wpłynąć na stan zdrowia i bezpieczeństwo dzieci. Przestrzegają przepisy prawa ogólnego i wewnętrznego.

Rodzice – w trosce o bezpieczeństwo własnego dziecka, powinni znać procedury zapewnienia bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu; w tym zakresie powinni także współpracować z dyrektorem, wychowawcami swojego dziecka oraz innymi pracownikami przedszkola. Przestrzegać przepisy bhp, czuwać nad bezpieczeństwem dziecka po odebraniu go spod opieki nauczyciela.

Spis procedur:

 1. Procedura dotycząca przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 2. Procedura dotycząca przypadku, gdy rodzic spóźnia się lub dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola.
 3. Procedura postępowania w sytuacji przyprowadzenia dziecka chorego.
 4. Procedura dotycząca przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców w trakcie rozwodu, rozwiedzionych, żyjących w separacji lub w wolnym związku.
 5. Procedura postępowania w sytuacjach nagłych/wypadkach.
 6. Procedura dotycząca przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko z przedszkola chce odebrać rodzic/ opiekun prawny będący pod wpływem alkoholu/narkotyków lub zachowujący się agresywnie.
 7. Procedura postępowania w przypadku pożaru.
 8. Procedura dotycząca bezpieczeństwa w Sali zajęć.
 9. Procedura dotycząca wyjścia na plac zabaw.
 10. Procedura dotycząca organizacji wycieczek.
 11. Procedura postępowania w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore.
 12. Procedura postępowania w przypadku wszawicy w przedszkolu.
 13. Procedura postępowania w przypadku, gdy wychowawca znajduje na terenie przedszkola niebezpieczne przedmioty.

 

I. PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA.

 1. Przedszkole jest czynne w godzinach 7:00-16.00.
 2. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/ opiekunowie prawni.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, co oznacza, że zobowiązani są wprowadzić dziecko do sali. Nauczyciel musi widzieć i wiedzieć kto przyprowadził dziecko. Za dzieci pozostawione przed budynkiem przedszkola, w szatni, w łazience, w korytarzu czy przed wejściem do sali przedszkole nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 4. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.
 5. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Kwestie zdrowotne reguluje procedura postępowania w przypadku dziecka chorego.
 6. Podstawa programowa jest realizowana w godz. od 7.00 do 12.00.
 7. Godziny zapisu do świadczeń żywieniowych:
 • Dziecko przyprowadzamy do godziny 8:00.
 • Jeśli dziecko będzie przyprowadzone w późniejszej godzinie, należy telefoniczne zgłosić fakt do godziny 8:00 – brak zgłoszenia spowoduje, nie policzenie dziecka do posiłków.
 1. Wydanie dziecka innym osobom, niż rodzice/opiekunowie może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez oboje rodziców/opiekunów. Wypełnione upoważnienie z wykazem osób odpowiedzialnych za odbiór dziecka z przedszkola, łącznie z numerem dowodu osobistego, rodzice/opiekunowie składają osobiście u nauczyciela grupy.
 2. Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości. Osoba upoważniona do odbioru ma obowiązek okazania dowodu osobistego. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/opiekunów i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.
 3. Dzieci z przedszkola mogą być odbierane tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
 4. Przy odbieraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego wymaga się od rodziców/opiekunów, aby podeszli z dzieckiem do nauczyciela i zgłosili fakt odebrania dziecka.
 5. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie, niż wymienione w upoważnieniu, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców/opiekunów bezpośrednio nauczycielowi lub dyrekcji w formie pisemnej (upoważnienie jednorazowe). W nieprzewidzianych zdarzeniach losowych, za zgodą dyrektora, dopuszcza się formę ustną, jednak przy podaniu numeru dowodu osobistego.
 6. Rodzic ma obowiązek zgłaszania nauczycielowi aktualnego numeru telefonu do szybkiego kontaktu.

 

II. PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYPADKU, GDY RODZIC SPÓŹNIA SIĘ LUB DZIECKO NIE ZOSTANIE ODEBRANE Z PRZEDSZKOLA.

 

 1. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola w godzinach pracy przedszkola do 16.00 (sytuacje losowe), rodzice/opiekunowie zobowiązani są do telefonicznego poinformowania nauczyciela przedszkola o zaistniałej sytuacji.
 2. Jeżeli rodzice/opiekunowie nie przekazali takiej informacji, nauczyciel o godzinie 16.00 kontaktuje się z rodzicami/opiekunami i zobowiązuje ich do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 3. W przypadku, gdy ani rodzice/opiekunowie ani osoby upoważnione przez nich do odbioru dziecka nie odbierają telefonów, nauczyciel powiadamia dyrektora i oczekuje z dzieckiem w placówce do 30 minut od godziny 16.00 (zamknięcia przedszkola).
 4. Jeśli próba zawiadomienia rodziców/opiekunów się nie powiedzie w przeciągu 30 minut, dyrektor zwraca się o pomoc do policji w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów.
 5. Po zawiadomieniu policji dyrektor zwraca się z prośbą o podjęcie dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w Ośrodku Interwencyjno – Diagnostycznym.
 6. Nauczyciel sporządza ze zdarzenia notatkę służbową, którą przekazuje dyrektorowi. Po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami/opiekunami dziecka w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania procedur obowiązujących w przedszkolu.
 7. W przypadku notorycznego spóźniania się lub nieodbierania dziecka z przedszkola, dyrektor powiadamia Ośrodek Pomocy Społecznej. Jeśli sytuacja się nadal powtarza, powiadamiamy Sąd Rodzinny.
 8. Wszystkie spóźnienia odnotowywane są w Rejestrze spóźnień. Nauczyciel wpisuje datę i godzinę odbioru dziecka, rodzic zobowiązany jest podpisać się przy wpisie.

 

III. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PRZYPROWADZENIA DZIECKA Z PODEJRZENIEM CHOROBY I CHOREGO.

 

Zadaniem każdego przedszkola jest zapewnienie dzieciom opieki w atmosferze bezpieczeństwa, a także bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w placówce. Nauczyciel nie ma wykształcenia lekarskiego, nie stawia diagnozy, nie jest zobowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych, nie ma również żadnych uprawnień do podawania leków. To zadanie należy do lekarza, pielęgniarki czy ratownika medycznego. Nauczyciel, któremu powierza się bezpieczeństwo, zdrowie i życie dziecka, powinien zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nim spoczywa.

Objawy zauważone u dziecka, a  upoważniające nauczyciela do poinformowania rodziców o konieczności zabrania dziecka do domu, dzielimy na kilka grup i są następujące:

 • Zachowanie, inne niże codzienne, nie wynikające z tęsknoty za rodzicami czy emocjami:
 • dziecko wykazuje objawy nadmiernego zmęczenia,
 • jest utrudniony kontakt z dzieckiem,
 • dziecko nie ma apetytu,
 • dziecko zgłasza ból głowy,
 • dziecko jest apatyczne lub nadmiernie poirytowane,
 • dziecko płacze częściej niż zwykle,
 • dziecko pokłada się, nie chce brać udziału w zajęciach,
 • dziecko jest drażliwe, nie chce zejść nauczycielowi z kolan.
 • Skóra:
 • jeżeli na skórze pojawi się wysypka,
 • wzmożony świąd,
 • skóra się łuszczy,
 • temperatura ciała jest podwyższona,
 • skóra jest zimna, spocona.
 • Oczy, uszy, zęby, nos:
 • dziecko ma zapalenie spojówek, oko jest zaczerwienione, zbiera się wydzielina ropna, która  wycieka lub zasycha w oku,
 • w jamie ustnej pojawiły się pęcherzyki/ owrzodzenia lub inne wykwity,
 • dziecko skarży się na ból zęba/oka/ucha,
 • dziecko ma wyciek z ucha,
 • dziecko ma krwawienie z nosa.
 • Układ oddechowy:
 • dziecko ma duszność,
 • dziecko zgłasza ból gardła, boli go przy przełykaniu,
 • dziecko ma problemy z oddychaniem, oddech świszczący, furczący,
 • dziecko ma mokry kaszel z odkrztuszaniem lub uciążliwy suchy kaszel,
 • występuje wzmożony katar, wydzielina jest żółta/zielona.
 • Układ pokarmowy:
 • dziecko ma biegunkę,
 • dziecko wymiotowało, ma nudności,
 • dziecko ma bóle brzucha / wzdęty, bolesny brzuch,
 • dziecko ma problemy z przełykaniem.
 • Inne:
 • dziecko ma bóle mięśni i stawów.

Procedura postępowania:

 1. Jeżeli stwierdzono któryś z wymienionych wyżej objawów sugerujących chorobę, nauczyciel odseparowuje dziecko od innych dzieci i zawiadamia rodziców
  o chorobie. Cały czas pełni opiekę nad grupą dzieci, więc do opieki nad chorym upoważnia wybranego pracownika przedszkola, najczęściej woźną lub pomoc nauczyciela. Po otrzymaniu od nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.
 2. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, nauczyciel podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel jest zobowiązany do podjęcia działań opisanych w Procedurze postępowania w sytuacjach nagłych/wypadkach.
 3. Rodzice powinni zaprowadzić chore dziecko do lekarza i stosować się do jego zaleceń, a o dniu powrotu dziecka do przedszkola decyduje lekarz. Dziecko leczone z powodu chorób nie wymagających kontroli lekarza powraca do przedszkola po ustąpieniu wszystkich objawów chorobowych. Gdy choroba wymaga wizyty kontrolnej, po zakończeniu leczenia rodzic powinien przedłożyć w przedszkolu zaświadczenie wystawione przez lekarza.
 4. W razie uzasadnionych wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel prosi rodziców o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach przedszkolnych.
 5. Rodzice zobowiązani są do przedłożenia nauczycielowi zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do powrotu do przedszkola każdorazowo w następujących sytuacjach:
 • po chorobie zakaźnej,
 • po chorobach pasożytniczych,
 • po złamaniach kończyn,
 • po operacjach,
 • po zabiegach chirurgicznych.
 1. Przedszkole nie spełnia życzeń rodziców, aby dzieci po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły na powietrze i nie uczestniczyły w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym (nie ma możliwości pozostawienia dziecka lub części grupy w sali bez opieki nauczyciela).
 2. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii różnego typu rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego wskazującego rodzaj alergii. To uregulowanie zapewni poczucie bezpieczeństwa dzieciom z alergiami i ich rodzicom, ale i nauczycielom, którzy są gwarantami bezpieczeństwa w placówce.
 3. Stwierdzone alergie pokarmowe i związane z tym szczególne wymagania żywieniowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie – konieczne jest zaświadczenie lekarskie. Rodzic/opiekun dostarcza je do nauczyciela do końca września każdego roku szkolnego lub natychmiast po decyzji lekarza. Tylko taki dokument jest podstawą do zapewniania wymogów bezpieczeństwa oraz do dołożenia wszelkich starań, by wydawane posiłki odpowiadały dietom. Nie jesteśmy przedszkolem świadczącym usługi indywidualnych diet.
 4. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków – doustnych, wziewnych oraz w postaci zastrzyków, maści i żelu, z zastrzeżeniem choroby przewlekłej.
 5. Rodzice mają obowiązek zgłosić nauczycielowi każdą chorobę pasożytniczą (m. in. owsicę, glistnicę, świerzb, wszawicę, tasiemczycę). Nauczyciel informuje o tym innych rodziców z grupy poprzez wywieszenie informacji na tablicy informacyjnej. Gdy taka sytuacja powtarza się, sprawę skierować należy do Sądu
 6. Każda choroba zakaźna (m. in. ospa wietrzna, odra, świnka, różyczka, angina paciorkowcowa, płonica (szkarlatyna), krztusiec (koklusz), rumień zakaźny, mononukleoza zakaźna, zapalenie płuc, grypa, biegunki zakaźne) musi być zgłoszone nauczycielom a Ci informują pozostałych rodziców.

IV. PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYPADKU ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW W TRAKCIE ROZWODU, ROZWIEDZIONYCH, ŻYJĄCYCH W SEPARACJI LUB W WOLNYM ZWIĄZKU.

 

W przypadku rozwodu kwestię władzy rodzicielskiej oraz sposobu utrzymywania kontaktów
z dzieckiem reguluje orzeczenie sądu. Kopię takiego orzeczenia rodzice powinni dostarczyć dyrektorowi przedszkola. Jeśli rodzice są małżeństwem i obojgu przysługuje pełna władza rodzicielska, każde z nich ma prawo odbierać dziecko z przedszkola, a dyrektor placówki nie potrzebuje oświadczenia żadnego z nich o upoważnieniu drugiego do takich czynności. Po rozwodzie  podstawą jest orzeczenie rozwodowe, w którym sąd decyduje o przyznaniu władzy rodzicielskiej obojgu lub wyłącznie jednemu z rodziców, a także o sposobie utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

Jeśli po orzeczeniu rozwodu władza rodzicielska przysługuje nadal obojgu rodzicom, to każde
z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Oznacza to, że jeśli rodzice są zgodni w tym zakresie, to obydwoje mają prawo do odbioru dziecka z przedszkola. Jeśli zaś rodzice nie mogą się porozumieć, decyzję co do kwestii odbioru dziecka z placówki oświatowej podejmuje sąd, który określa w wyroku rozwodowym lub innym orzeczeniu, w jakich terminach, które z rodziców ma prawo do kontaktów z dzieckiem. Po orzeczeniu rozwodu i/lub ustaleniu kontaktów rodzice powinni zatem dostarczyć dyrektorowi przedszkola kopię takiego orzeczenia oraz pisemne oświadczenie, które z nich i w jakich terminach będzie odbierało dziecko.

Procedura:

 1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli ma on zachowane prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.
 2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru, nauczyciel powiadamia dyrektora i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.
 3. W sytuacji, gdy rodzice małoletniego są rozwiedzeni, w dokumentacji przedszkolnej powinno znaleźć się orzeczenie sądu dotyczące zakresu przysługującej im władzy rodzicielskiej. Decyzję o przekazaniu opieki nad dzieckiem jednemu z rodziców dyrektor przedszkola może podjąć wyłącznie na podstawie dostarczonego orzeczenia sądu. W żadnym razie nie należy polegać na ustnym oświadczeniu jednego                   z rodziców. Jeżeli w wyroku orzekającym rozwód władza rodzicielska jednego            z rodziców jest ograniczona, nie oznacza to, że rozstrzygnięcie takie nie podlega zmianom. W przypadku zmiany okoliczności sąd, kierując się dobrem dziecka, może zmienić zawarte w wyroku rozwodowym orzeczenie o władzy rodzicielskiej oraz sposobie jej wykonywania. Każdorazowo, gdy zmieni się zakres przysługującej władzy rodzicielskiej, rodzice dziecka powinni złożyć aktualne orzeczenie sądu rozstrzygające tę kwestię.
 4. W sytuacji, kiedy oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską a mimo to na terenie przedszkola dochodzi między nimi do sporów o odbiór dziecka, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka, itp. dyrektor/wicedyrektor powiadamia policję.

 

V. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH NAGŁYCH (WYPADKACH).

Sytuacje takie i działanie regulowane są przez przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
W stanach nagłych, jak:

 • utrata przytomności,
 • zasłabnięcia i omdlenia,
 • złamania,
 • krwotoki,
 • zwichnięcia,
 • urazy,
 • ciała obce w nosie, gardle, oku, uchu,
 • ukąszenia i użądlenia,
 • oparzenia i odmrożenia,
 • zatrucia,
 • ataki szału w chorobie psychicznej

gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel zobowiązany jest do:

–  podjęcia działań pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności,

–  wezwania karetki pogotowia ratunkowego,

– poinformowania dyrektora/wicedyrektora przedszkola o sytuacji, ten powiadamia rodziców/opiekunów dziecka.

Dziecko do czasu przybycia pogotowia ratunkowego lub przybycia rodziców/opiekunów pozostaje pod opieką nauczyciela, dyrektora lub innej osoby z personelu przedszkola. Lekarz pogotowia decyduje o sposobie dalszego udzielenia pomocy dziecku /ewentualnego przewiezienia dziecka do szpitala – zostaje spisany protokół .

 

VI. PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE DZIECKO
Z PRZEDSZKOLA CHCE ODEBRAĆ RODZIC/OPIEKUN BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU/NARKOTYKÓW LUB ZACHOWUJĄCY SIĘ AGRESYWNIE.

 

 1. W takiej sytuacji nauczyciel nie wydaje dziecka i zawiadamia dyrektora/wicedyrektora placówki.
 2. Nauczyciel zawiadamia o zaistniałym fakcie drugiego rodzica/ opiekuna lub inną osobę upoważnioną przez rodziców do odebrania dziecka z przedszkola.
 3. W przypadku odmowy odebrania dziecka przez inne osoby upoważnione do odbioru, dyrektor/wicedyrektor lub nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji policję.
 4. Po rozpoznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka dyrektor/ wicedyrektor przedszkola i Policja podejmują decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie.
 5. Po zdarzeniu dyrektor/ wicedyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w Procedurach bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu.
 6. Po zakończeniu działań interwencyjnych dotyczących zaistniałego zdarzenia nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje ją dyrektorowi/ wicedyrektorowi placówki.
 7. Jeśli w/w sytuacja powtarza się, dyrektor/wicedyrektor zobowiązany jest powiadomić Ośrodek Pomocy Społecznej w celu zweryfikowania sytuacji rodzinnej.

 

 

VII.  PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POŻARU W PLACÓWCE

 

 

Postępowanie nauczyciela w przypadku pożaru w placówce:

 1. Przyjmuje sygnał alarmowy o wystąpieniu zagrożenia.
 2. Przerywa zajęcia, zbiera grupę.
 3. Przyjmuje decyzję dyrektora co do sposobu działania: a) rejon zagrożony; b) czas ewakuacji; c) kierunek ewakuacji; d) sposób ubrania i wyposażenia dzieci;
 4. Niezwłocznie, w sposób zorganizowany wyprowadza grupę w rejon ewakuacji.
 5. Powiadamia dyrektora/osobę kierującą ewakuacją/ o stanie grupy w rejonie ewakuacji.
 6. Wykonuje dalsze polecenia dyrektora/osoby kierującej ewakuacją/. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, z którymi ma zajęcia w momencie wszczęcia alarmu. W razie ewakuacji nauczyciel ustawia dzieci parami, pomoc nauczyciela woźna sprawdza łazienkę, czy nie pozostały tam dzieci. Nauczyciel zbiera dziennik zajęć i wyprowadza dzieci w zwartej grupie drogami ewakuacji kontroluje stan grupy i jej zachowanie, nie oddala się od swojej grupy pod żadnym pozorem.

Postępowanie dyrektora/osoby upoważnionej lub wyznaczonej/:

 1. Podejmuje decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji dzieci, mienia oraz sposobie gaszenia pożaru.
 2. Odpowiada za bezpieczeństwo przeprowadzenia ewakuacji dzieci.
 3. Ewakuację na wypadek pożaru lub innego niebezpieczeństwa należy prowadzić w następujących etapach:

- ogłoszenie alarmu o pożarze lub innym niebezpieczeństwie przy użyciu informacji ustnej,

- zaalarmowanie straży pożarnej,

- przystąpienie do ewakuacji dzieci zgodnie z planem ewakuacji,

- przystąpienie do gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, koce gaśnicze). Należy pamiętać, że na terenie przedszkola powinny być wyznaczone osoby odpowiedzialne za ewakuację i posiadać ukończone szkolenie z tego zakresu.

 

 

 

VIII. PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA W SALI ZAJĘĆ

 

 

Postępowanie nauczyciela:

 1. Ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci jak i jego.                    W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji elektrycznej, stan mebli i krzesełek.
 2. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. Natomiast jeżeli zagrożenie pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy natychmiast wyprowadzić dzieci z sali, przerywając zajęcia.
 3. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel powinien zadbać o wywietrzenie sali, zapewnić właściwe oświetlenie (200 – 300 lx) oraz odpowiednią temperaturę (co najmniej + 18°C).
 4. Podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić dzieci bez żadnej opieki. Jeśli musi wyjść, powinien zgłosić to innemu nauczycielowi lub woźnej oddziałowej i zapewnić zastępstwo na czas nieobecności. Należy jednak pamiętać, że sytuacja ta nie zwalnia nauczyciela z odpowiedzialności za dzieci.
 5. Jeżeli dziecko chce skorzystać z toalety, nauczyciel powinien zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo dziecku korzystającemu z toalety jak i reszcie grupy.
 6. Nauczyciel dba o czystość, ład i porządek podczas trwania zajęć i po ich zakończeniu. Należy pamiętać, że przez cały czas pobytu dzieci w przedszkolu należy zapewnić im odpowiednią opiekę i bezpieczeństwo również przez odpowiednie zabezpieczenie wejść do przedszkola i ogrodzenia terenu przedszkola. Każdy pracownik wykonujący swoją pracę nie może stwarzać zagrożenia dla innych pracowników i dzieci.

Postępowanie personelu:

 1. Pracownicy obsługi powinni przechowywać narzędzia pracy i środki czystości             w miejscach do tego przeznaczonych.
 2. Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednie przeszkolenia z zakresu bhp, ochrony ppoż. oraz pierwszej pomocy przed medycznej.

 

 

 

 

 

IX. PROCEDURA DOTYCZĄCA WYJŚCIA NA PLAC ZABAW

 

Postępowanie nauczyciela:

 1. Przed każdym wyjściem na plac przedszkolny woźna danej grupy sprawdza teren            i likwiduje ewentualne zagrożenia – w razie potrzeby powiadamia nauczyciela i dyrektora o tym zagrożeniu
 2. Przedmioty stanowiące bezpośrednie zagrożenie zakażeniem chorobami wirusowymi zabezpiecza dyrektor przedszkola i jeśli zachodzi podejrzenie popełnienia na terenie przedszkola czynu karalnego zawiadamia organa ścigania, przekazując im zabezpieczone przedmioty
 3. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym nauczyciel ma obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem i organizowania dzieciom warunków do bezpiecznej zabawy,
 4. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel danej grupy oraz woźna z grupy,
 5. Dzieci mogą korzystać tylko z tych urządzeń ogrodowych, przy których bezpieczeństwa pilnuje osoba dorosła
 6. Rodzic dba o stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory roku i panującej temperatury
 7. W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w odpowiednie nakrycie głowy i w miarę możliwości, przebywać w zacienieniu,
 8. Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w warunkach atmosferycznych ku temu niesprzyjających (zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, burza)
 9. Podczas pobytu na placu przedszkolnym, dziecko może skorzystać z toalety udając się tam i powracając tylko pod opieką nauczyciela, bądź woźnej
 10. W przypadku przebywania na terenie przedszkolnym więcej niż jednej grupy, wszystkie nauczycielki, czuwając nad bezpieczeństwem swojej grupy, mają baczenie na pozostałe dzieci i obowiązkowo reagują w sytuacji zagrożenia, bądź niewłaściwego zachowania dzieci.

Postępowanie personelu:

 1. Pomaga nauczycielkom w organizacji wyjścia na teren przedszkolny.
 2. Czuwa wraz z nauczycielkami nad bezpieczeństwem bawiących się dzieci.
 3. Dostarcza na plac zabawki przeznaczone do zabaw w ogrodzie.
 4. Po zakończonej zabawie dzieci, zabezpiecza zabawki.
 5. Pomaga dzieciom skorzystać z toalety (nadzoruje w drodze do toalety).
 6. Dba, by teren przedszkola był bezpieczny (zamknięta brama, bramka wejściowa).

Postępowanie dzieci:

 1. Przestrzegają zawartych wcześniej umów z nauczycielem, nie oddalają się od grupy.
 2. Przestrzegają zasad bezpiecznego zachowania się w ogrodzie i prawidłowego korzystania ze sprzętu terenowego.
 3. Sygnalizują nauczycielce, opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.
 4. Reagują na umówione sygnały, np. dotyczące zbierania zabawek, podczas zbiórki.
 5. Zawsze do przedszkola z terenu przedszkolnego wracają parami wraz z nauczycielem.

Postępowanie rodziców:

 1. Mogą odebrać dziecko z terenu przedszkolnego tylko wtedy, gdy dotrą na miejsce pobytu grupy. a) odbiór dziecka z przedszkola – ogrodu przedszkolnego – może nastąpić tylko wtedy, gdy rodzic jest pewien, ze nauczyciel widzi fakt odbioru dziecka do domu.

Postępowanie dyrektora:

 1. Czuwa nad prawidłową organizacją i przebiegiem pobytu dzieci na terenie przedszkola.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, w każdym roku szkolnym, zobowiązuje nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 3. W przypadku niestosowania się do poleceń i przepisów – wyciąga surowe konsekwencje.

Opis pracy, ustalona kolejność działań, miejsce i czas przeprowadzania poszczególnych czynności:

Kolejność działań:

 1. Nauczyciel ustala z dziećmi kolejność czynności przed wyjściem na teren przedszkolny.
 2. Przypomina obowiązujące zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas pobytu w ogrodzie.
 3. Dzieci przemieszczają się do ogrodu w parach.
 4. Nauczyciel sprawdza, czy urządzenia są sprawne i nie ma żadnego zagrożenia.
 5. Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się przy użyciu kijów i patyków.
 6. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody dzieci.
 7. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie następuje całkowity zakaz schodzenia się nauczycieli na rozmowy.
 8. Obserwuje dzieci podczas zabaw, ingeruje, gdy zaistnieje konflikt.
 9. Powrót do budynku przedszkolnego odbywa się w parach po uprzednim sprawdzeniu, czy są wszystkie dzieci.

Wykaz materiałów i dokumentów potwierdzających: Zapis w dzienniku zajęć z adnotacją dotyczącą pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym.

Tryb wprowadzania zmian: Zmiany w procedurze wprowadzane są przez dyrektora przedszkola na wniosek nauczycieli, bądź rodziców w trybie natychmiastowym (nie dłużej niż 5 dni).

 

 

X. PROCEDURA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI WYCIECZKI

 

 

W przedszkolu powinien być opracowany regulamin organizacji wycieczek przedszkolnych,   z uwzględnieniem karty wycieczki. Karta wycieczki powinna być wypisywana przy każdym wyjściu dzieci poza teren przedszkola – bez względu na odległość, na jaką opuszczany jest budynek przedszkola.

 1. Organizator wyjścia/wyjazdu poza teren przedszkola, odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci - są one pod jego stałym nadzorem.
 2. Należy uzyskać zgodę rodziców na udział ich dzieci w wycieczce poza teren miejscowości, w której znajduje się przedszkole. Jeśli u dziecka występują przeciwwskazania zdrowotne nie zezwalające na jego udział w wycieczce, zostaje on zwolniony z uczestnictwa w niej.
 3. Należy przestrzegać warunków opieki nad dziećmi , a w szczególności: – stale sprawdzać stan liczebny dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu; – pamiętać, że tzw. „czas wolny” nie zwalnia nauczyciela od odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci; – nauczyciel zobowiązany jest do stałego dyscyplinowania uczestników wycieczki; – w chwili wypadku, to nauczyciel koordynuje działania ratunkowe i ponosi za to odpowiedzialność.
 4. Na wycieczkę należy zabrać dobrze wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy.

 

Szczegółowe zasady organizowania wycieczki:

Postępowanie nauczyciela:

1.Zapoznaje dzieci z miejscem i celem spaceru, wycieczki. Organizując krótką wycieczkę lub spacer powinien rozważyć kryteria, takie jak: wiek dzieci, zainteresowania i potrzeby, sprawność fizyczną, stan zdrowia.

 1. Dba o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych.
 2. Angażuje dodatkową pomoc do sprawowania opieki nad dziećmi.
 3. Przypomina dzieciom ustalone zasady bezpieczeństwa podczas wyjść na wycieczki            i spacery.
 4. Wpisuje się do zeszytu wyjść na spacery i wycieczki (data, grupa, liczba dzieci, godzina wyjścia, planowany powrót, podpis nauczyciela).
 5. Przelicza stan osobowy dzieci.
 6. Podczas spaceru, wycieczki czuwa nad bezpieczeństwem dzieci.
 7. Zawsze idzie na początku kolumny dzieci.
 8. Przestrzega zasad przemieszczania się kolumny przez ulicę, tylko w miejscach wyznaczonych.
 9. Podczas spaceru, pieszej wycieczki zawsze prowadzi dzieci prawą stroną chodnika.
 10. Po powrocie nauczyciel przelicza ilość dzieci.

 

Postępowanie rodziców:

 1. Zapewniają dzieciom odpowiednią garderobę, buty stosownie do pory roku.
 2. Nie odbierają z przedszkola dzieci na trasie spaceru czy wycieczki. Mogą je odebrać z terenu przedszkola.

 

Postępowanie dzieci:

 1. Dzieci starsze biorą czynny udział w przygotowaniach do wycieczki, spaceru.
 2. Przestrzegają zawartych wcześniej umów z nauczycielami, opiekunami .
 3. Reagują na umówione sygnały, np. podczas zbiórki.
 4. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych, poza terenem przedszkola.
 5. Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny, nie oddalają się od grupy.
 6. Sygnalizują nauczycielowi, opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.

 

 

XI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY DO PRZEDSZKOLA UCZĘSZCZA DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE

 

 

Cel procedury:

Zasady postępowania mają zapewnić ochronę zdrowia dziecka, także przewlekle chorego, podczas jego pobytu w przedszkolu.

 1. Nauczyciel nie jest zobowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych. To zadanie dotyczy lekarza, pielęgniarki czy ratownika medycznego. Nauczyciel, któremu powierza się bezpieczeństwo, zdrowie i życie dziecka, powinien zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nim spoczywa. Dlatego też musi pamiętać, że pierwsza pomoc z jego strony, to jedynie doraźna, czasowa pomoc, zanim dotrze fachowa i wykwalifikowana siła medyczna.

W STANACH NAGŁYCH

 1. (utrata przytomności, zasłabnięcia i omdlenia, złamania, krwotoki, zwichnięcia, urazy, ciała obce w nosie, gardle, oku, uchu, ukąszenia i użądlenia, oparzenia i odmrożenia, zatrucia), gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, wtedy dyrektor lub nauczyciel zobowiązani są do podjęcia działań pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki pogotowia ratunkowego. Jednocześnie należy o sytuacji powiadomić rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

Nauczyciel udzielając pomocy, powinien:

 • ocenić sytuację i zabezpieczyć teren, miejsce zdarzenia,
 • ocenić stan poszkodowanego dziecka,
 • wezwać pomoc lub wyspecjalizowaną pomoc medyczną, jeśli jest taka potrzeba,
 • zabezpieczyć poszkodowanego przed możliwością dodatkowego urazu lub uszkodzenia,
 •  przystąpić do akcji ratowniczej. Należy zapewnić dziecku komfort psychiczny, mieć        z nim ciągły kontakt słowny oraz być przy nim do czasu przejęcia przez służbę medyczną.

Gdy dziecko skarży się na ból głowy, ucha, ma podwyższoną temperaturę ciała, wymioty i inne objawy niezagrażające jego zdrowiu i życiu, ale stanowiące dyskomfort zdrowotny

i mogące być objawem rozwijającej się choroby, nauczyciel zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych i zaleca konieczność odbycia konsultacji lekarskiej.

 

PODAWANIE LEKÓW DZIECIOM Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ

 

Są okoliczności, w których nauczyciel może podać dziecku lek (zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie podawania leków dzieciom przez nauczycieli w placówkach oświatowych). Dzieje się tak tylko w odniesieniu do dziecka z chorobą przewlekłą, kiedy występuje konieczność stałego podawania mu leków. Rodzice dziecka przed przyjęciem do placówki zobowiązani są do przedłożenia informacji:

 • na jaką chorobę dziecko choruje,
 • jakie leki na zlecenie lekarza zażywa (nazwa leku, sposób dawkowania).

 

Konieczne jest również dołączenie zlecenie lekarskie oraz pisemnego upoważnienia do podawania dziecku leków (zał. 1). Nauczyciel zaś musi wyrazić zgodę na to, że będzie podawać dziecku leki ( zał. 2).

 

Wymóg pisemnego upoważnienia dotyczy również sytuacji, gdy stan zdrowia dziecka wymaga wykonania innych czynności (np. kontroli poziomu cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę, podania leku drogą wziewną dziecku choremu na astmę).

 

Leki w przedszkolu mogą być podawane w szczególnych przypadkach, po to, aby umożliwić dziecku przewlekle choremu korzystanie z edukacji przedszkolnej.

 1. Zgodę na podawanie leków dziecku może wyrazić nauczyciel, który odbył szkolenie z zakresu postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w przedszkolu.
 2. Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie dziecku leków w przedszkolu, należy:

 

a) zobowiązać rodziców/opiekunów prawnych do przedłożenia pisemnego zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu leków na terenie placówki oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego podawania,

 b) wymagać od rodziców/opiekunów prawnych pisemnego upoważnienia do kontroli cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę lub podawania leków wziewnych dziecku choremu na astmę,

c) powiadomić dyrektora o sytuacji i przedkładać dokumentację medyczną dziecka oraz upoważnienie rodziców/opiekunów prawnych,

 d) na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia rodziców/opiekunów prawnych dyrektor wyznacza spośród pracowników, za ich zgodą, dwie osoby do podawania leku dziecku, z których jedna podaje lek i odnotowuje ten fakt w rejestrze podawanych leków poprzez zapisanie imienia i nazwiska dziecka, nazwy podanego leku, daty i godziny podania oraz dawki, a druga nadzoruje ww. czynności; obydwie wyznaczone osoby są zobowiązane potwierdzić podanie dziecku leku i nadzorowanie tej czynności, składając czytelne podpisy pod sporządzonym rejestrem.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Upoważnienie rodziców do podawania leków dziecku z chorobą przewlekłą wraz z dokumentacją medyczną dziecka i zaświadczeniem lekarskim.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Zgoda nauczyciela/pracownika do podawania leków dziecku z chorobą przewlekłą.

ZAŁĄCZNIK NR 3 – rejestr podawanych leków.

 

 

Załącznik nr 1

 

UPOWAŻNIENIE RODZICÓW DO PODAWANIA LEKÓW DZIECKU                        Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ

 

Ja, niżej podpisany .............................................................................................................

                                            (imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

 

upoważniam Panią ...............................................................................................

                                        (imię, nazwisko pracownika przedszkola)

 

do podawania mojemu dziecku ............................................................................

                                                       (imię, nazwisko dziecka)                                                           Leku .......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................                        

                (nazwa leku, dawka, częstotliwość podawania/godzina, okres leczenia)

 

Do upoważnienia dołączam aktualne zaświadczenie lekarskie o konieczności podawania leku

 

 

wraz z dokumentacją medyczną dziecka. ........................................................................

                                                                      (imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

ZGODA NAUCZYCIELA /PRACOWNIKA PRZEDSZKOLA NA PODAWANIE LEKÓW DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ

 

 

Ja, niżej podpisana .....................................................................................................................               

                                              (imię, nazwisko pracownika przedszkola)

 

wyrażam zgodę na podawanie dziecku .................................. ..................................................   

                                                                              (imię, nazwisko dziecka)

 

Leku .......................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................    

           (dawka, nazwa leku, częstotliwość podawania/godzina, okres leczenia)

 

 

.............................................................

   

                                  (imię, nazwisko pracownika przedszkola)

 

Oświadczam, że zostałam poinstruowana o sposobie podania leku (wykonania czynności medycznych)

 

 

Załącznik nr 3

 

 

REJESTR LEKÓW:

 

Imię i nazwisko dziecka

Nazwa podawanego leku

Data i godzina podania leku

Dawka

Podpisy osób upoważnionych do podania leku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WSZAWICY                          W PRZEDSZKOLU

 

 

Procedura zostaje wprowadzona w celu ochrony dzieci przed rozprzestrzenieniem się wszawicy w placówce.

Aby zrealizować powyższy cel opisany zobowiązuje się:

 

1)      rodziców do regularnego monitorowania czystości skóry głowy dziecka,

2)      nauczycieli do niezwłocznego zgłaszania dyrektorowi przedszkola wszystkich informacji dotyczących pojawienia się objawów zakażenia wszawicą u podopiecznych, które zauważyli lub o których dowiedzieli się od rodziców,

3)      pracowników obsługi do niezwłocznego zgłaszania dyrektorowi przedszkola podejrzeń co do wystąpienia wszawicy w danej grupie

4)      Rodziców zapoznaje się z procedurą podczas zebrań.

5)      Wszelkich zmian w procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

6)      Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką – w tym również opieką zdrowotną udzielaną przez pielęgniarkę – wiąże się z wyrażeniem zgody na dokonanie                w uzasadnionym przypadku przeglądu czystości skóry głowy dziecka.

7)      Kontrola odbywa się na podstawie zarządzenia dyrektora i obejmuje wszystkie dzieci w danej grupie. Pielęgniarka zobowiązana jest do zachowania intymności podczas przeglądu czystości skóry głowy dziecka – podczas kontroli w pomieszczeniu może znajdować się tylko jedno dziecko.

 

 

 

Tryb postępowania w przypadku zdiagnozowania wszawicy u przedszkolaka:

 

1)      dyrektor lub wychowawca zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę, o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy;

2)       wychowawca zapoznaje rodziców z procedurą kuracji, w tym informuje                     o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników,

3)      pielęgniarka/pielęgniarka środowiskowa zobowiązana jest do monitorowania skuteczności działań; kontrolę przeprowadza po siedmiu dniach kuracji i informuje dyrektora o jej wynikach,

4)      dyrektor lub upoważniona przez niego osoba informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci i zaleca codzienną kontrolę czystości głów wszystkich domowników.

 

Tryb postępowania w sytuacji stwierdzenia trudności w przeprowadzeniu kuracji:

 

1)      dyrektor we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej zobowiązany jest do udzielenia pomocy rodzicom zgłaszającym trudności, np. brak środków finansowych,

2)      jeżeli wychowawca/pielęgniarka środowiskowa stwierdzi nieskuteczność zalecanych działań – brak współpracy ze strony rodziców – zawiadamia o tym dyrektora przedszkola,

3)      dyrektor, po otrzymaniu informacji o braku działań rodziców, zawiadamia ośrodek pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka i udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia.

 

 

 

 

 

 

 

XIII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY WYCHOWAWCA ZNAJDUJE NA TERENIE PRZEDSZKOLA NIEBEZPIECZNE PRZEDMIOTY           I RZECZY

 

Postępowanie nauczyciela:

 1. Podejmuje działania uniemożliwiające dzieciom kontakt z niebezpiecznymi przedmiotami lub środkami.
 2. Zachowując środki ostrożności zabezpiecza przedmioty i rzeczy przed dostępem do nich osób niepowołanych.
 3. Jeżeli są to przedmioty przyniesione przez dziecko, przeprowadza z rodzicami rozmowę, celem zobowiązania ich do dokładniejszego pilnowania i sprawdzania, co dziecko zabiera z domu do przedszkola.
 4. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora przedszkola.
 5. Sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych.

 

 

W celu wyeliminowania ponownego wystąpienia zagrożenia należy przeprowadzić wspólnie z radą pedagogiczną analizę zaistniałych zdarzeń i wprowadzić środki zapobiegawcze.           W przypadku niemożności usunięcia zagrożenia, należy wyprowadzić dzieci, powiadomić dyrektora i odpowiednie służby ( straż pożarną, policję) W trakcie prowadzenia akcji przez w/w służby podporządkować się kierującym akcją.